Biokjemiske anordninger for behandling av hurtig avløpsvann

Rensing av avløpsvann i apparatet foregår både biologisk og kjemisk. Urenset kloakk kommer inn i systemet. Prosessen med å fjerne organiske miljøgifter og oksidere nitrater til nitritt foregår i en bioreaktor, med tilførsel av trykkluft og deltakelse av aktivert slam i prosessen. Anoksiske prosesser finner sted når lufting er inaktiv (viften er slått av); mikroorganismer bruker nitratoksygen, som tillater frigjøring av gassformig nitrogen, dvs. fjerner nitrogen fra avløpsvannet. Fosfor fjernes fra avløpsvannet både biologisk og kjemisk. Under kjemisk fjerning av fosfor tilføres jernsalt ved hjelp av en doseringspumpe. Etter introduksjonen akkumuleres de dannede uløselige fosfatkrystallene sammen med det aktiverte slammet i sekundærutfelleren. Kjemisk koaguleringsmiddel jern (III) sulfat PIX-115 brukes til kjemisk behandling av oppløste fosforforbindelser. Fosfor og aktivert slam legger seg på bunnen av enheten. Periodisk sedimentert fosfor og overflødig slam bør fjernes fra anlegget ved hjelp av en sanitetsmaskin.